Wordt de onderstaande e-mail niet correct weergegeven? Klik hier voor de online versie.
WaterCampus Business Café en Week van de Loopbaan
WaterCampus Business Café en Week van de Loopbaan
 

Beste lezer,

In deze korte nieuwsbrief brengen we u graag ons WaterCampus Business Café onder de aandacht. Ook attenderen we u graag op onze activiteiten tijdens "De week van de Loopbaan".

 Graag tot ziens bij een van onze bijeenkomsten en,

Met vriendelijke groeten,

 Team CIV Water

De Nederlandse economie groeit weer, de "war on talent" is begonnen!

Hoe zorgt u dat uw onderneming meegroeit?

Op 22 november a.s. organiseren CEW en CIV Water namens de WaterCampus Leeuwarden een Business Café over dit thema. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

Het programma
U kunt het volgende programma verwachten:

13.30 Inloop
14.00 Welkom directie CEW/ CIV Water
14.05 Toelichting onderzoek ‘Vraag en Aanbod Arbeidsmarkt Watertechnologiesector’ door Ronald Wielinga van Empower People
14.15 Start rondetafeldiscussie over de volgende stellingen:

  • Mbo’s en hogescholen leiden mensen op voor uitstervende beroepen en vaardigheden.
    Gerard Adema, vertrekkend directeur van het CEW, laat zien dat dat niet nodig is en welke rol u daarbij zelf kunt spelen.
  • Investeren in nieuwe mensen is effectiever en efficiënter dan bijscholing van 40-plussers.
    Bijscholen of vervangen? De kansen, mogelijkheden, voors en tegens op een rij gezet door Marcel van der Horst, directeur CIV Water en MBO Life Sciences.
  • Competenties zijn belangrijker dan kennis.
    Evert Bossema, projectleider Werkbedrijf bij Arbeidsmarktregio Fryslan discussieert met u over dit thema.

Aansluitend vindt een borrel plaats en kunt u netwerken met de aanwezige studenten, docenten en ondernemers

16.30 Afsluiting

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst

Locatie
Graag verwelkomen wij u de 22e in het WaterCampus Business Centre Johannes de Doper, Agora 4 in Leeuwarden

 

Vraag en aanbod in de arbeidsmarkt van de watertechnologie

In de Nederlandse watertechnologiesector worden tot 2020 zo’n 5.000 vacatures verwacht. Dit heeft enerzijds te maken met vervangingsvraag, 28 % van de medewerkers is nu boven de 55 jaar, en anderzijds met uitbreiding van de sector. Niet-vakinhoudelijke vaardigheden als strategisch denken en commerciële drive worden steeds belangrijker voor het technisch personeel. Het zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Vraag en aanbod arbeidsmarkt watertechnologiesector’. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van onder meer WaterCampus-partners CIV Water, Wetsus, de Water Alliance en het Centre of Expertise Water Technology (CEW).

Behoefte aan inzicht
De Nederlandse watertechnologiesector behoort internationaal tot de top. Het vasthouden van deze positie vraagt onder meer om een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende vakbekwame technici. In 2013 becijferde het Ministerie van Economische zaken dat er tot 2020 in de totale watersector, bestaande uit maritieme technologie, deltatechnologie en watertechnologie, 40.000 vacatures zouden ontstaan. Om beter inzicht te krijgen in de specifieke situatie van de watertechnologiesector, besloten diverse stakeholders uit deze sector om aanvullend onderzoek te laten verrichten. Empower People kreeg hiertoe de opdracht.

Conclusies
Enkele belangrijke conclusies uit het rapport ‘Vraag en aanbod arbeidsmarkt watertechnologiesector’: 76% van de medewerkers in de watersector is man. Er is sprake van vergrijzing: 61% van de medewerkers is ouder dan 45 en 28% ouder dan 55 jaar. Uitgaande van 27.500 fte in de sector nu, is de vervangingsvraag tot 2020 2.365 fte, te weten: 790 fte mbo, 1.000 fte hbo en 575 fte wo. De uitbreidingsvraag bedraagt nog eens 2.600 fte namelijk: 400 fte mbo, 1.100 fte hbo en 1.100 fte wo. Verder blijkt uit persoonlijke interviews dat steeds meer niet-vakinhoudelijke vaardigheden van het personeel vereist worden, zoals strategisch denken, commerciële drive en kennis en vaardigheden op het gebied van ICT. Van strategische personeelsplanning is nog nauwelijks sprake in de watertechnologiesector.

Vervolg
Het beter en meer strategisch verbinden van vraag en aanbod lijkt cruciaal om te kunnen garanderen dat er voldoende goed opgeleide professionals beschikbaar zijn en blijven voor de sector. Vanuit het reguliere onderwijs zal het lastig zijn om invulling te geven aan de vervangings- en uitbreidingsvraag. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een structurele samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen is cruciaal. Duidelijk is verder dat aandacht voor een leven lang leren een van de speerpunten voor de toekomst moet zijn. En dan zeker ook de ontwikkeling van de huidige medewerkers. De WaterCampus kan hierbij een belangrijke rol spelen. De samenwerkende partijen brengen onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar en voorzien met de doorlopende leerlijn zowel in het opleiden van jong bètatechnisch talent als in het scholen van medewerkers uit de sector. 

 

Week van de Loopbaan bij waterschappen

In de week van 14 t/m 18 november a.s. is het Week van de Loopbaan bij de Waterschappen. CIV Water is die week aanwezig bij diverse waterschappen en geeft oriënterende workshops.

Oriënterende workshops
De workshops waar u zich voor kunt aanmelden zijn:

- Communicatie in het veld (over samenwerkend communiceren en feedback geven);
- Flora en fauna;
- Weersverwachting

Ook is er een informatiemarkt waar meer informatie is over al onze opleidingen.

Deelnemende waterschappen
Bij de volgende waterschappen kunt u ons verwachten:
- 15/11 Waterschap Drents Overijsselse Delta
- 16/11 Waterschap Zuiderzeeland
- 17/11 Waterschap Noorderzijlvest
- 17/11 Wetterskip Fryslan

Aanmelden is mogelijk via de hr-adviseurs van de betreffende waterschappen. Graag tot ziens tijdens de Week van de Loopbaan.

 

 Wilt u niet langer onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om u af te melden.